Algemene Vergadering dd. 20 april 2023

Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen dd. 20 april 2023
bij VELO om 13:00 uur

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de Algemene Vergadering dd. 17 mei 2022.
 4. Jaarverslag 2022 van de secretaris
 5. Financiën
  Financieel jaaroverzicht 2022 van de penningmeester (balans en exploitatie).
  Begroting 2023.
  Verslag van de kascontrolecommissie.
  Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming reservelid.
  Vaststellen van de contributie 2024 en de extra bijdragen voor activiteiten in 2024.
 6. Bestuursverkiezing
  Dit jaar zijn volgens rooster aftredend mevrouw A.E.M. van der Hee-Lammers (voorzitter) en mevrouw C.H.M. van Rossum-Broch (lid). Beiden stellen zich herkiesbaar.
  Tussentijds aftredend is de heer Th.J. Vis (vice-voorzitter), hij stelt zich niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer R.H.M. Nouwen.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting door de voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wateringen, 18 februari 2023

 1. Kraaijenbrink, secretaris
[ In totaal 11 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...