Agenda algemene vergadering dd. 16 april 2024

Agenda

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de Algemene Vergadering dd. 20 april 2023.
 4. Jaarverslag 2023 van de secretaris
 5. Financiën
  Financieel jaaroverzicht 2023 van de penningmeester (balans en exploitatie).
  Begroting 2024.
  Verslag van de kascontrolecommissie.
  Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming reservelid.
  Vaststellen van de contributie 2025 en de extra bijdragen voor activiteiten in 2025.
 6. Bestuursverkiezing
  Dit jaar zijn volgens rooster aftredend de heren M.P.A. Olsthoorn (lid) en J.J. Vollering (penningmeester). De heer Olsthoorn stelt zich herkiesbaar.
  De heer Vollering stelt zich niet herkiesbaar, het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer J.P.M. Thoen.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting door de voorzitter

 

Wateringen, 13 maart 2024

 1. Kraaijenbrink, secretaris
[ In totaal 9 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...