Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 14 oktober 2021

Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 14 oktober 2021

Aanwezig: Annelies van de Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink (secretaris), Hans Vollering (penningmeester), Etty de Kok (lid), Martin Olsthoorn (lid), Corrie van Rossum (lid) en Theo Vis (lid).

 1. Opening en mededelingen.
  De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Ze spreekt uit blij te zijn dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen om te vergaderen.
 2. Vaststellen van de agenda.
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 3. Notulen Algemene Vergadering dd. 26 november 2020.
  De notulen van deze schriftelijk gehouden vergadering worden zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd en zijn dus vastgesteld.
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
  Na voorlezing door de secretaris wordt het jaarverslag zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.
 5. Financiën.
  Financieel jaaroverzicht 2020 van de penningmeester (balans en exploitatie).
  De penningmeester stelt vast dat veel overzichten van de tafel zijn opgehaald dus hij neemt aan dat iedereen de cijfers bestudeerd heeft. Uit het exploitatieoverzicht valt af te lezen dat er in 2020 heel weinig is doorgegaan. Mevrouw Tiny Eekhout merkt op dat zij de klaverjasmarathon niet terugvindt in het exploitatieoverzicht. De opmerking is terecht, dit had wel moeten worden vermeld maar de kosten en de baten van dit evenement vallen wel altijd tegen elkaar weg.
  Over de balans licht de penningmeester toe dat het bovenste bedrag van de bovenste Raborekening per 31 december 2020 extreem hoog is. Dit komt door de reeds ontvangen aanbetalingen voor het kaartweekend dat per saldo niet is doorgegaan.
  Het financieel jaaroverzicht wordt zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.

  Begroting 2021.
  De penningmeester merkt op dat de kascontrolecommissie een probleem had met het nadelig saldo. Dit lag met name aan het inschatten van de koffieopbrengsten die door corona niet voldoende accuraat waren.
  Onze afdracht aan KBO-ZH (en hoger) stijgt jaarlijks, hij bedraagt op dit moment € 17,50 per lid. Dit betekent dat er steeds minder overblijft om alle kosten van te betalen. Omdat het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2022 niet te verhogen zal het nadelig saldo verder oplopen wat ten laste komt van ons eigen vermogen. In het jaar daarna zullen we daarom niet ontkomen aan een contributieverhoging.
  De heer Nico Meijer merkt op dat hij de inkomsten uit de contributie jaarlijks ziet dalen en trekt daaruit de conclusie dat het aantal leden afneemt. Het jaarverslag toont inderdaad een daling van 653 naar 619 leden. De heer Meijer vraagt of het niet mogelijk is de contributie met € 1 te verhogen. De voorzitter licht toe waarom het bestuur ervoor heeft gekozen om nu niet een kleine verhoging toe te passen en volgend jaar, na een ruim aantal jaren stilstand, een forsere verhoging te introduceren. Op vraag van de voorzitter staat een grote meerderheid van de leden achter de keuze van het bestuur (één lid riep ‘ik vind het een schande’).
  Mevrouw Ineke Meijer stelt vast dat er een discrepantie is tussen de opgevoerde huisvestingskosten in de begroting en de werkelijke kosten in het exploitatieoverzicht. De penningmeester antwoordt dat er een deel is gereserveerd naar aanleiding van een afspraak van een aantal jaren terug. Hier wil hij op dit moment liever niet verder op ingaan.
  De begroting 2021 wordt zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.

  Verslag van de kascontrolecommissie.
  De heer Ruud Nouwen van de kascontrolecommissie (gevormd samen met de heer Piet Vijverberg) brengt verslag uit van de controle van de boeken. Bij de controle (door middel van steekproeven) zijn de cijfers in orde bevonden. In het verslag van de kascontrolecommissie stelt de commissie de leden voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van 2020, de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer. De leden stemmen hier met applaus mee in.

  Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming reserve lid.
  De voorzitter merkt vooraf op dat er in 2020 bezwaar was gemaakt tegen het benoemen van haar man als (reserve)lid van de kascontrolecommissie. Hieraan is wel tegemoet gekomen maar strikt genomen geldt dat alleen in het geval dat het de echtgenoot van de penningmeester betreft.
  De heer Ruud Nouwen treedt af als lid van de commissie, de heer Piet Vijverberg blijft lid en het reservelid, de heer Nico Meijer, treedt nu toe tot de commissie.
  Nota bene: Door de bijzondere omstandigheden en de verwarring omtrent het benoemen van een reservelid in 2020 is het bestuur vergeten om in 2021 een nieuw reservelid te benoemen en zal het daarom in 2022 zowel een tweede lid gaan benoemen, dat dus direct toetreedt, alsook een reservelid.

  Vaststelling van de contributie 2022 en de extra bijdragen voor activiteiten in 2022.
  Het bestuur heeft besloten om de contributie en de extra bijdrage voor deelname aan soosactiviteiten voor 2022 niet te verhogen. De leden stemmen hiermee in.

 6. Aftredend zijn dit jaar mevrouw E. de Kok-Gertenaar (lid) en de heren M.P.A. Olsthoorn (lid), Th.L. Vis (vice-voorzitter) en J.J. Vollering (penningmeester).
  Mevrouw De Kok-Gertenaar stelt zich niet herkiesbaar, de heren Olsthoorn, Vis en Vollering stellen zich wel herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor de heer C.W.J. Grolleman te benoemen als bestuurslid.
  Voor de verkiezing is geen schriftelijke aanmelding van tegenkandidaten bij het bestuur binnengekomen, ook uit de reacties treden geen tegenkandidaten naar voren.
  De leden stemmen in met de herbenoeming van de heren Olsthoorn, Vis en Vollering en met de benoeming van de heer Grolleman als bestuurslid.
  De voorzitter neemt afscheid van Etty de Kok als bestuurslid, bedankt haar voor het vele goede werk waaronder de ledenadministratie en benoemt haar tot erelid van onze vereniging. Zij overhandigt haar de KBO Wateringen-speld, bloemen en een cadeaubon.
  Etty spreekt een dankwoord uit en vermeldt daarbij in het bijzonder de appeltaart van Hans.
 7. Mevrouw Cocky Laverman merkt op dat er vaak te weinig kapstokken zijn, Martin meldt dat VELO hier aan werkt. Tevens vraagt zij hoe het bestuur denkt over het controleren van QR-codes (i.v.m. corona). De voorzitter zegt een spoedig antwoord toe.
  Mevrouw Ineke Meijer merkt op dat bij het bezoek aan Vander Klooster mode ook allen zijn gecontroleerd bij het opstappen op de bus; dezelfde procedure is bij de vakantieweek toegepast.
  Mevrouw Hannie van Son vraagt hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit, meer in het bijzonder met de ventilatie (CO2-gehalte i.v.m. corona). John Klinkert van der Aa (VELO) antwoordt dat de ventilatie centraal wordt geregeld. Verder kunnen er alleen deuren naar het terras of naar buiten worden geopend. Hij neemt het ook nog intern met de technische commissie op.
  De heer Hans Vollering richt naast de vele andere vrijwilligers een speciaal dankwoord aan de leiding van de bridge (Jan en Kees), van de Klaverjas (Hilda en Piet) en van de biljart (Cees). Mevrouw Ineke Meijer voegt daaraan toe de leden van de commissie Uit Goed Voor U.
  De heer Hans van Gogh doet een oproep om ervoor te zorgen dat de leiders op de soosmiddagen goed te verstaan zijn; dat laat helaas nogal eens te wensen over.

 8. Sluiting door de voorzitter.
  De voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een fijne soosmiddag.

Wateringen, 26 april 2022
Dick Kraaijenbrink, secretaris

[ In totaal 8 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...