Notulen Algemene Vergadering 2020

Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 26 november 2020

Deze vergadering kon vanwege de coronamaatregelen (COVID-19) niet fysiek doorgaan en is daarom schriftelijk uitgevoerd. Daartoe hebben alle leden een vragenlijst gekregen met het verzoek hun commentaar puntsgewijs (2 t/m 7) volgens de agenda kenbaar te maken.

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen van de agenda.
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 3. Notulen Algemene Vergadering dd. 16 april 2019.
  De notulen worden zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd en zijn dus vastgesteld.
 4. Jaarverslag 2019 van de secretaris.
  Het jaarverslag wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.
 5. Financiën.
  Financieel jaaroverzicht 2019 van de penningmeester (balans en exploitatie).
  Het financieel jaaroverzicht wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.Begroting 2020.
  De begroting 2020 wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.Verslag van de kascontrolecommissie.
  De heer Harry Barendse van de kascontrolecommissie (gevormd samen met de heer Ruud Nouwen) brengt verslag uit van de controle van de boeken. Bij de controle (door middel van steekproeven) zijn de cijfers in orde bevonden. In het verslag van de kascontrolecommissie stelt de commissie de leden voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer. De leden stemmen hiermee in.Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming reservelid.
  De heer Harry Barendse treedt af als lid van de commissie, de heer Ruud Nouwen blijft lid en het reservelid, de heer Piet Vijverberg, treedt nu toe tot de commissie. Het bestuur heeft de heer Nico Meijer bereid gevonden reservelid te worden, nadat de eerder voorgestelde kandidaat, de heer Henk van der Hee, door een aantal leden als te direct met het bestuur betrokken werd aangemerkt.

  Vaststelling van de contributie 2021 en de extra bijdragen voor activiteiten in 2021.
  Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2021 niet te verhogen en voor 2021 geen extra bijdrage voor deelname aan soosactiviteiten te vragen. De leden stemmen hiermee in.
 6. Aftredend zijn dit jaar mevrouw A.E.M. van der Hee-Lammers en mevrouw Th. Bekkers. Mevrouw Van der Hee-Lammers stelt zich herkiesbaar, mevrouw Bekkers niet. Het bestuur stelt voor mevrouw C.H.M. van Rossum-Broch te benoemen als bestuurslid.
  Voor de verkiezing is geen schriftelijke aanmelding van tegenkandidaten bij het bestuur binnengekomen, ook uit de reacties treden geen tegenkandidaten naar voren. De leden stemmen in met de herbenoeming van mevrouw Van der Hee-Lammers en met de benoeming van mevrouw Van Rossum-Broch.
 7. Er zijn geen extra punten ingebracht
 8. Sluiting door de voorzitter.

Wateringen, 29 augustus 2021
Dick Kraaijenbrink, secretaris

[ In totaal 18 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann