Notulen Algemene Vergadering dd. 20 april 2023

Aanwezig: Annelies van de Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink (secretaris), Hans Vollering

(penningmeester), Kees Grolleman (lid), Martin Olsthoorn (lid), Corrie van Rossum
(lid) en Ruud Nouwen (als kandidaat lid).
Afwezig met bericht van verhindering: Theo Vis (lid).

 1. Opening en mededelingen.
  De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Zij vraagt de vergadering even stil te staan bij de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
  Zij meldt dat het kaartweekend, dat gepland staat in november, niet doorgaat. Gestreefd wordt om nu een bridgeactiviteit op een zondag te organiseren.
 2. Vaststellen van de agenda.
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 3. Notulen Algemene Vergadering dd. 17 mei 2022.
  De notulen worden zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd en zijn dus vastgesteld.
 4. Jaarverslag 2022 van de secretaris.
  Na voorlezing door de secretaris wordt het jaarverslag zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.
 5. Financiën.
  Financieel jaaroverzicht 2022 van de penningmeester (balans en exploitatie).
  Wat betreft de balans wijst de penningmeester met name op het saldo bij de Rabobank, dit is licht toegenomen. Mevrouw Ineke Meijer ziet het vermogen toenemen terwijl er wel extra bijdragen voor activiteiten worden gevraagd. Zij vraagt om meer aan de leden ten goede te laten komen. De voorzitter deelt daarop mee dat het kerstdiner dit jaar gratis is, mede i.v.m. het 70-jarig bestaan van de vereniging. De penningmeester merkt op dat in de jaren 2020 en 2021 weinig georganiseerd kon worden terwijl daar wel reserves voor aangehouden zijn. De stijging van het Eigen Vermogen is ten dele ook het gevolg van een forse bijdrage in 2021 door KBO-ZH vanwege het opheffen van een garantiefonds. Ook de Kascontrolecommissie heeft de suggestie gedaan om iets met het extra ontvangen bedrag te doen.
  Het financieel jaaroverzicht wordt zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.Daarna behandelt de penningmeester het exploitatieoverzicht. Het is bekend dat de contributie dit jaar met 10% is gestegen naar € 27,50. Alles wordt zoveel duurder dat wij met deze verhoging helemaal niet meer uitkomen; hij vermoedt dat dit ook de reden is dat leden afhaken (nu nog maar 551). Het batig saldo over 2022 bedraagt € 3061. Vergelijking met 2020 en 2021 laat zien dat de kosten van de evenementen totaal anders liggen. In 2021 zijn geen extra bijdragen voor biljart, bridge en klaverjas gevraagd in 2022 weer wel.
  Op vraag van de heer Nico Meijer waarom de opbrengt van de RaboClubsupport actie niet wordt gebruikt om de extra bijdragen voor biljart, bridge en klaverjas te dekken antwoordt de penningmeester dat die extra bijdragen worden gebruikt specifiek voor de materialen voor die activiteiten en dat het bestuur die niet willen laten drukken op alle leden. Hij bestrijdt tevens de gedachte van de heer Meijer dat wij het Rabo-geld als sponsorgeld zouden moeten zien, wij maken geen reclame voor die bank.
  Het exploitatieoverzicht wordt zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.

  Begroting 2023.
  De begroting van 2023 is onder voorbehoud omdat er door VELO een gesprek over het huurcontract is aangevraagd.
  De begroting 2023 wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.

  Verslag van de kascontrolecommissie.
  Mevrouw Cocky Laverman van de commissie leest het verslag voor. Bij de controle (door middel van steekproeven) zijn de cijfers in orde bevonden. In het verslag van de kascontrolecommissie stelt de commissie de leden voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van 2022, de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer. De leden stemmen hier met applaus mee in. Mevrouw Laverman bedankt de penningmeester voor de goede en serieuze wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld.

  Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming reservelid.
  De heer Nico Meijer treedt af als lid van de commissie, mevrouw Cocky Laverman blijft lid. en het reservelid, mevrouw Etty de Kok, treedt nu toe tot de commissie. De heer René Wijtenburg heeft zich bereid verklaard reserve lid te zijn.

  Vaststelling van de contributie 2024 en de extra bijdragen voor activiteiten in 2024.
  De voorzitter meldt dat de contributie en de extra bijdragen voor 2024 ongewijzigd blijven.
  De leden stemmen hiermee in.

 6. Aftredend dit jaar zijn mevrouw Annelies van der Hee-Lammers (voorzitter), mevrouw Corrie van Rossum-Broch en de heer Theo Vis. Mevrouw Van der Hee en mevrouw Van Rossum stellen zich herkiesbaar, de heer Vis niet. Mevrouw Van der Hee en mevrouw Van Rossum worden met applaus herkozen.
  Het bestuur stelt voor de heer R.H.M. (Ruud) Nouwen te benoemen als nieuw bestuurslid. Voor de verkiezing is geen schriftelijke aanmelding van tegenkandidaten bij het bestuur binnengekomen, ook uit de vergadering treden geen tegenkandidaten naar voren. De leden stemmen met applaus in met de benoeming van de heer Nouwen. De voorzitter heet hem van harte welkom met zijn benoeming en vraagt hem zich voor te stellen. De heer Nouwen stelt zich voor aan de leden.
  De voorzitter sluit de verkiezing af met de opmerking dat we op zoek zijn naar een opvolger van onze penningmeester (die heeft aangegeven volgend jaar af te treden) en naar een nieuwe VOA.
 7. De heer Nico Meijer doet mede gelet het toenemende Eigen Vermogen een oproep om iets te doen voor de niet actieve leden in onze vereniging. Hij verlangt niet direct antwoord maar vraagt het mee te nemen in het bestuur.
  De heer Hans Vollering richt naast de vele andere vrijwilligers een speciaal dankwoord aan de leiding van de bridge (Jan en Kees), van de Klaverjas (Theo en Joke), van de biljart (Cees), de Crea, de koffiedames, de magazinebezorgers en de leden van de commissie Uit Goed Voor U (Coby, Joke, Martin en Theo). De leden ondersteunen dit met een luid applaus.
 8. Sluiting door de voorzitter.
  De voorzitter sluit de vergadering om 13:27 uur en wenst de aanwezigen een fijne soosmiddag. De koffie/thee is vanmiddag gratis.

Wateringen, 14 maart 2024
Dick Kraaijenbrink, secretaris

[ In totaal 25 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...